TETRAS

 • Aphyocharax paraguayensis
 • Hasemania nana
 • Paracheirodon axelrodi
 • Hemigrammus erythrozonus
 • Paracheirodon innesi
 • Hyphesobrycon herbertaxelrodi
 • Paracheirodon simulans
 • Pristella maxilliaris
 • Hyphessobrycon serpae
 • Hyphessobrycon sarpae
 • Hyphessobrycon amandae
 • Bochlkea fredcochui