BOTIAS

  • Botia lohachata
  • Yasuhikotakia modesta
  • Chromobotia macracanthus